· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
· PR = Prime
· LL = Long Life
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
11055
H1
12
55
1550
200
P14.5S
11055 XB
H1
12
55
1450
150
P14.5S
11055 LL
H1
12
55
1450
600
P14.5S
11100
H1
12
100
1750
150
P14.5S
11100 XB
H1
12
100
1650
100
P14.5S
12070
H1
24
70
1900
200
P14.5S
12070 XB
H1
24
70
1750
100
P14.5S
12070 AW
H1
24
70
1750
100
P14.5S
12100
H1
24
100
1950
100
P14.5S
12100 XB
H1
24
100
1800
80
P14.5S
12100 AW
H1
24
100
1800
80
P14.5S
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
· LL = Long Life
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
31055
H3
12
25
1600
200
PK22S
31055
H3
12
35
1600
200
PK22S
31055
H3
12
55
1450
200
PK22S
31055 XB
H3
12
55
1350
150
PK22S
31055 LL
H3
12
55
1350
600
PK22S
31100
H3
12
100
1700
150
PK22S
31100 XB
H3
12
100
1600
100
PK22S
32070
H3
24
35
1750
200
PK22S
32070 XB
H3
24
55
1650
100
PK22S
32070 AW
H3
24
70
1650
100
PK22S
32100
H3
24
100
1800
100
PK22S
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
· PR = Prime
· LL = Long Life
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
41060
H4
12
60/55
1650/1000
150/300
P43T/P45T
41060 XB
H4
12
60/55
1650/1000
100/200
P43T/P45T
41060 LL
H4
12
60/55
1650/1000
200/500
P43T/P45T
41100
H4
12
100/90
2400/1900
100/200
P43T/P45T
41100 XB
H4
12
100/90
2200/1700
100/200
P43T/P45T
41130
H4
12
130/90
2600/1900
80/200
P43T/P45T
41130 XB
H4
12
130/90
2400/1700
80/200
P43T/P45T
41130 AW
H4
12
130/90
2400/1900
80/200
P43T/P45T
42075
H4
24
75/70
1900/1200
100/200
P43T/P45T
42075 XB
H4
24
75/70
1700/1200
100/150
P43T/P45T
42075 AW
H4
24
75/70
1700/1200
100/200
P43T/P45T
42100
H4
24
100/90
2500/1550
100/200
P43T/P45T
42100 XB
H4
24
100/90
2300/1350
100/200
P43T/P45T
42100 AW
H4
24
100/90
2300/1550
100/200
P43T/P45T
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
71055
H7
12
55
1500
450
PX26D
71055 XB
H7
12
55
1400
300
PX26D
71055 AW
H7
12
55
1400
450
PX26D
71100
H7
12
100
1800
150
PX26D
71100 XB
H7
12
100
1600
150
PX26D
71100 AW
H7
12
100
1600
150
PX26D
71100 AW
H7
24
70
1750
150
PX26D
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
· PR = Prime
· LL = Long Life
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
94165
HB1/9004
12
65/45
1200/700
150/320
P29T
941101
HB1/9004
12
100/80
1550/1080
100/200
P29T
941101 XB
HB1/9004
12
100/80
1350/880
100/200
P29T
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
95065
HB3/9005
12
65
1700
150
P20D
95065 XB
HB3/9005
12
65
1700
100
P20D
95065 AW
HB3/9005
12
65
1700
150
P20D
95100
HB3/9005
12
65
2550
100
P20D
95100 XB
HB3/9005
12
100
2350
100
P20D
95100 AW
HB3/9005
12
100
2550
100
P20D
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
96055
HB4/9006
12
55
1000
320
P22D
96055 XB
HB4/9006
12
55
1000
200
P22D
96055 AW
HB4/9006
12
55
1000
320
P22D
96080
HB4/9006
12
80
1300
200
P22D
96080 XB
HB4/9006
12
80
1100
200
P22D
96080 AW
HB4/9006
12
80
1300
200
P22D
     
   
 

· XB = Xenon Blue
· AW = All Weather
· LL = Long Life
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
97065
HB5/9007
12
65/55
1350/1000
150/320
PX29T
97101
HB5/9007
12
100/80
1550/1100
100/200
PX29T
97101 XB
HB5/9007
12
100/80
1350/900
100/200
PX29T
97101 AW
HB5/9007
12
100/80
1550/1100
100/200
PX29T
     
   
 


(상)NO.01

(하)NO.02

 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Base
NO
Trade Packing
81016
892
12
16
PG01
NO.02
500 PCS
81427
889
12
27
PG02
NO.01
500 PCS
81527
890
12
27
PG03
NO.02
500 PCS
81127
880
12
27
PG05
NO.02
500 PCS
81227
881
12
27
PG06
NO.01
500 PCS
81327
884
12
27
PG03
NO.02
500 PCS
81137
893
12
37.5
PG05
NO.02
500 PCS
81337
896
12
37.5
PG06
NO.01
500 PCS
81237
894
12
37.5
PG04
NO.01
500 PCS
81150
885
12
50
PG03
NO.02
500 PCS
81250
886
12
50
PG04
NO.01
500 PCS
     
   
 

· XB = Xenon Blue
 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
31055 XB
Back
12
55
1350
150
PK22S
현재 후진등 전구가 흐려서 야간 후진시 후방이 잘 보이지 않는 차량에 적합.
   
 
 

 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
64111 12V5W 12 5 80 240 ba9s
64113 12V10W 12 10 200 200 ba9s
에쿠스 및 EF실내등으로 사용됩니다.
 

 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
Base
PIN5W 12V5W 12 5 주문사양 2000 G4
PIN10W 12V10W 12 10 90 3000 G4
PIN15W 12V15W 12 15 주문사양 2000 G4
PIN15W 12V20W 12 20 주문사양 1000 G4
의료기용 및 산업용(오락기용)으로 사용됩니다.
     
 
 

Searchlight 관련 특허, 실용신안 및 의장출현
특허 1 10-0582677 휴대용 탐조등의 배토리 충전구조
특허 2 10-0583383 안개등겸용으로 사용할 수 있는 차량용 에이치아이디램프
실용 1 20-2005-0000577 휴대용 탐조등 스위치의 방수용 누름버튼 구조
실용 2 20-2005-0000578 휴대용 탐조등의 전구 장착구조
실용 3 20-2005-0000579 휴대용 탐조등용 착탈식 필터렌즈 구조
실용 4 20-2005-0000580 휴대용 탐조등의 슬라이딩 스위치
실용 5 20-2005-0000581 휴대용 탐조등의 배터리 충전구조
실용 6 20-2005-1296 전구 가동부재가 구비된 휴대용 탐조등
디자인 1 30-2005-0000498 크세논 램프
디자인 2 30-2005-0000799 휴대용 탐조등


 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
단 가
PXM-35P1 12V35W 12 35 3600 3000 840,000
수중방수 : 20m
무 게 : 2.2kg
거 리 : 1km
 
탐조등 제품이미지를 클릭하면 확대이미지를 볼수 있습니다.
 

 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
단 가
PS-PH40 12V40W 12 40 4000 2500 1,380,000
수중방수 : 50m
무 게 : 1.8kg
거 리 : 1.2km
   
 

 
Part NO
Type
Volt (V)
Watt (W)
Lumen (Lm)
Life (HRS)
단 가
PS-X1 12V35W 12 35 3600 3000 860,000
수중방수 : 30m
무 게 : 1.6kg
거 리 : 1.2km

  주거래처 및 사용처
현대모비스, LG Phillips LCD, 국방부, 소방방제청, 해양경찰청, 경찰청, 국립공원관리공단,
엘리베이터 보수업체, 스킨스쿠버 해저탐조, 레저용, 자이툰부대, 일본경시청, 조선소, 대형공업
단지, 보안 및 경비업체, 산업현장, 공항, 선박, 개인요트, 국내,외 공공기관 등, 새로운 분야의
적용에 매진하고 있습니다.
 

회사소개 | 제품소개 | 구입문의 | 기술현황 | email
copyright 2002 chokwang engineering co., ltd all rights reserved. designed by Wellite.